Barcaffè

Nagradne aktivacije

Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradnem natečaju “Florista kompost nagradni natečaj”

1. člen: Splošna pravila

Organizator nagradnega natečaja “FLORISTA KOMPOST NAGRADNI NATEČAJ” (v nadaljnjem besedilu: Nagradni natečaj) je Atlantic Droga Kolinska d. o. o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 2114011000 (v nadaljnjem besedilu Organizator) za blagovno znamko Barcaffè. Nagradni natečaj v imenu in za račun Organizatorja izvaja Conor komunikacije d.o.o., Sveti Duh 120a, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB:92504089985 (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

Ti splošni pogoji in pravila Nagradnega natečaja so objavljena na spletni strani Organizatorja (www.barcaffe.si) in na Instagram profilu Barcaffe Espresso (https://www.instagram.com/barcaffeespresso/) preko Linktree povezave LINK.

S sodelovanjem v Nagradnem natečaju udeleženec (kot je opredeljen v 4. členu Pravil) sprejema vse tukaj navedene splošne pogoje in pravila sodelovanja.

Sodelovanje v Nagradnem natečaju ni na nikakršen način povezano s podjetjem Meta Platforms, Inc. Podatki in informacije, ki jih zahteva organizator, ne bodo posredovani podjetju Meta Platforms, Inc. Za vsa vprašanja v zvezi s sodelovanjem se obrnite na naslov [email protected]

2. člen: Trajanje Nagradnega natečaja

Nagradni natečaj je organiziran in se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije, Republike Hrvaške in Republike Srbije, v obdobju od 18. 5. 2023. do 25. 5. 2023.

Nagradni natečaj se prireja in izvaja z namenom:

 • promocije Organizatorja in njegove dejavnosti, izdelkov in ponudbe z vrsto promocijskih in marketinških vsebin in aktivnosti, vključno s pošiljanjem newsletterjev in drugih obvestil o aktualnih informacijah pri Organizatorju (kot so npr. informativne ponudbe, obvestila o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah, natečajih in drugih marketinških akcijah), ter z občasnim izvajanjem splošne nepersonalizirane (anonimne) analize in statistične obdelave zbranih podatkov z namenom nadaljnjega izboljšanja storitev Organizatorja ter z spletnimi in z drugimi oblikami informiranja (SMS, telefonsko, na naslov prebivališča…);
 • izboljšanje promocije in umeščanja izdelkov Organizatorja v prodajnih objektih.

3. člen: Pravica sodelovanja

Pravico do sodelovanja v Nagradnem natečaju imajo tisti uporabniki Instagrama, ki se strinjajo s temi Pravili in so starejši od 18 let s stalnim prebivališčem ali prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, Republiki Hrvaški in Republiki Srbiji in, ki izpolnjujejo vse pogoje iz teh Pravil (v nadaljnjem besedilu: udeleženec).

Lažne osebe in profili v Nagradnem natečaju ne smejo sodelovati oz. bodo s strani Organizatorja izključeni. Profili se iz utemeljenih razlogov štejejo za lažne, če na zasebno sporočilo Organizatorja njihov lastnik ne odgovori v roku 48 ur. Udeleženec sme kadarkoli do zaključka Nagradnega natečaja preklicati sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na [email protected]. V tem primeru se udeleženec izključi iz Nagradnega natečaja, njegovi podatki pa nemudoma izbrišejo.

V Nagradnem natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri Organizatorju Nagradnega natečaja, povezanih družbah in/ali Agenciji, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi Nagradnega natečaja. Navedeni bodo iz Nagradnega natečaja izključeni s strani Organizatorja.

4. člen: Način sodelovanja v Nagradnem natečaju

V Nagradnem natečaju se sodeluje na naslednji način:

V Nagradnem natečaju ima pet (5) udeležencev iz katerekoli države, kot izhajajo iz 2. člena teh Pravil,  možnost osvojiti eno nagrado.

Udeleženec sodeluje v Nagradnem natečaju na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso, https://www.instagram.com/barcaffeespresso/ ) tako, da v komentar zapiše kreativen odgovor na zadano nagradno vprašanje pod objavo Nagradnega natečaja (v nadaljevanju: Prijava). Udeleženec lahko v Nagradnem natečaju odda samo eno Prijavo. V primeru več Prijav istega udeleženca bo upoštevana samo prva objavljena Prijava.

Vsak udeleženec, z objavo v pisni obliki in s tem Prijavo potrjuje sodelovanje v Nagradnem natečaju in jamči, da je poslan odgovor njegovo avtorsko delo (v kolikor izpolnjuje pogoje za avtorsko delo). Posamezni udeleženec z objavo svojega besedilnega zapisa prenaša vse morebitne avtorske pravice na Organizatorja brez vsebinskih, časovnih in teritorialnih omejitev. Udeleženec Organizatorju Nagradnega natečaja dovoljuje, da besedilo uporablja za namene izvedbe Nagradnega natečaja in za promocijske namene Organizatorja in njegovih povezanih družb.

Med trajanjem Nagradnega natečaja ima Organizator pravico na uradnem Instagram profilu (@barcaffeespresso) in Facebook strani (Barcaffe Espresso (SI), Barcaffe Espresso (HR), Barcaffe Espresso (RS). Organizatorja objaviti 'posnetek zaslona (angl. screenshot)', ki prikazuje odgovor udeleženca pod objavo, ki je del Nagradnega natečaja na Instagram profilu Barcaffe Espresso, s čimer se udeleženec s sprejemom teh Pravil izrecno strinja.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrajenca diskvalificira, če nastopijo okoliščine iz 9. člena teh Pravil in nagrado v tem primeru prejme naslednji udeleženec z najbolj kreativnim odgovorom po mnenju žirije.

Organizator si pridržuje pravico, da pregleda vse objavljene odgovore, ter diskvalificira vse, ki so na kakršenkoli način žaljivi, neprimerni, vsebujejo elemente sovražnega govora ali so kako drugače nezakoniti ali nemoralni.

5. člen: Izbor nagrajencev

Komisija bo po lastni presoji izbrala nagrajence in sicer na podlagi kriterijev kreativnosti in izvirnosti, ter sporočila, ki ga posreduje vsebina odgovora v komentarju. Izbor nagrajencev s strani komisije, na podlagi spodaj navedenih kriterijev je dokončen, pritožba ni mogoča.

Izbor nagrajencev Nagradnega natečaja bo opravila 3-članska komisija, po lastni presoji glede na naslednje kriterije:

 1. Pomen in tematika sporočila
 2. asnost sporočila
 3. Skladnost sporočila z blagovno znamko Barcaffè

Komisijo bodo sestavljali trije predstavniki Organizatorja.

Komisija bo v okviru Nagradnega natečaja sprejela samo odgovore, ki spoštujejo pozitivne vrednote, ki jih promovira blagovna znamka Barcaffe.

Izbor nagrajencev bo komisija izvedla v roku 5 dni od zaključka posameznega dela nagradne igre na naslovu organizatorja: Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska cesta 1, 1000 Ljubljana.

Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v Nagradnem natečaju.

6. člen: Nagradni sklad

5 udeležencev z odgovori, ki jih bo žirija ocenila kot najbolj kreativne in bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje, določene v teh Pravilih, prejme naslednjo nagrado:

5 x Florista kompost: v vrednosti 10,00€ z DDV (v nadaljnjem besedilu: Nagrada)

Nagradni sklad je eden za vse udeležence Nagradnega natečaja in lahko izhajajo iz katerekoli države kot so opredeljene v 2. členu Pravil, pri tem ni nujno, da imajo nagrajenci stalno prebivališče v različnih državah.

Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo blago ali storitve, prav tako ni mogoče za nedenarne nagrade zahtevati izplačilo njihove denarne protivrednosti.

S podelitvijo Nagrade prenehajo vse obveznosti Organizatorja Nagradnega natečaja do nagrajencev in udeležencev Nagradnega natečaja.

Nagrade v tem Nagradnem natečaju niso predmet obdavčitve.

7. člen: Nagrajenci in nagrade

Nagrajenci bodo o upravičenosti do Nagrade obveščeni v komentarju pod objavo Nagradnega natečaja na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso, https://www.instagram.com/ barcaffeespresso/).

Organizator bo nagrajence o upravičenosti do Nagrade obvestil v odgovoru na zmagovalni komentar najkasneje v petih (5) delovnih dneh po zaključku Nagradnega natečaja in jih pozval, da se v naslednjih desetih (10) dneh obrnejo na Organizatorja prek sporočila na Instagram profil Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso), kjer jih bo Agencija v neposredni komunikaciji obvestila o vseh podrobnostih prevzema Nagrade. V nasprotnem primeru se bo štelo, da so se nagrajenci odpovedali pravici do Nagrade. Nagrado v tem primeru prejme naslednji udeleženec z najbolj kreativnim odgovorom po mnenju žirije.

8. člen: Prevzem nagrad

Nagrajenec zase izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka v okviru objav Organizatorja, ki bodo namenjene obveščanju javnosti o rezultatih Nagradnega natečaja. V kolikor se nagrajenec v 10-ih dneh od prejetja sporočila o prejeti Nagradi ne bo odzval in Organizatorju ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov  (ime, priimek, naslov in email naslov), se posamezna Nagrada ne bo podelila. Organizator si pridržuje pravico, da Nagrado podeli v roku 30 dni po prejetju zahtevanih podatkov od nagrajenca. Nagrajenec mora Nagrado prevzeti najkasneje v roku 15 dni od poziva k prevzemu nagrade. V kolikor nagrajenec ne prevzame Nagrade v določenem roku, velja, da Nagrade nima namena prevzeti.  Nagrado v tem primeru prejme naslednji udeleženec z najbolj kreativnim odgovorom po mnenju žirije.

9. člen: Izključitev odgovornosti

Organizator in Agencija, ter druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi Nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz Nagrade. V primeru okoliščin, na katere Organizator ne more vplivati (višja sila), lahko Organizator v katerikoli fazi odpove ali prekine Nagradni natečaj v celoti. O tem mora obvestiti vse zainteresirane na Instagram profilu https://www.instagram.com/barcaffeespresso/.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za:

 • Kakršnekoli posledice nastale zaradi napačne uporabe ali zlorabe splošnih pogojev sodelovanja v Nagradnem natečaju s strani udeležencev v Nagradnem natečaju ali s strani tretjih oseb;
 • Nezaželene posledice ali škoda, ki jo utrpijo udeleženci v Nagradnem natečaju
 • (Ne)točnost in (ne) ažurnost podatkov, ki jih Organizatorju dajo na voljo udeleženci v Nagradnem natečaju
 • Za aktivnosti ki se dogajajo pod Instagram profilom udeleženca, kot tudi ne za nepooblaščena dostopanja do profila udeleženca (udeleženec odgovarja za kreiranje varnega gesla za zaščito svojega profila pred nepooblaščenimi dostopi).
 • Za osebne podatke, ki jih udeleženec da na voljo drugim udeležencem Nagradnega natečaja ali tretjim osebam na kakršenkoli način, ter za uporabo dostavljenih podatkov s strani drugih udeležencev ali tretjih oseb.
 • Druge okoliščine in situacije, glede katerih je s temi pravili izključena odgovornost Organizatorja, oziroma za katere je določena odgovornost udeleženca ali nagrajenca.

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli prekliče sodelovanje udeleženca v Nagradnem natečaju, v naslednjih primerih:

 • Sodelovanje udeležencev za katerega ugotovi da niso izpolnili vseh potrebnih korakov za udeležbo v Nagradnem natečaju.
 • Objavljena vsebina ni delo udeleženca, ki jo je objavil. V primeru dvoma je udeleženec dolžan odgovoriti v roku 48 ur na zahtevo Organizatorja in predložiti relevanten dokaz.
 • Sodelovanje udeležencev, v okviru katerega uporabljajo lažne podatke in/ali lažne profile.
 •  Objave udeležencev, katerih vsebina je žaljiva in/ali na kakršenkoli drug način neprimerna.
 • Organizator bo diskvalificiral vsakega udeleženca in/ali nagrajenca, če ugotovi da je predložil neresnične, lažne ali tuje osebne podatke, kakor tudi če ugotovi, da gre za mladoletno osebo, oziroma v kolikor obstaja kakršenkoli dvom v zlorabo Nagradnega natečaja.

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z Nagradnim natečajem in uporabo teh Pravil je dokončna in zavezujoča za vse udeležence.

10. člen: Varovanje osebnih podatkov

Udeleženci in nagrajenci v Nagradnem natečaju Organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljujejo, da zbira in obdeluje osebne podatke izključno za namene:

 • izvedbe Nagradnega natečaja skladno s temi Pravili;
 • izbora nagrajencev Nagradnega natečaja skladno s temi Pravili;
 •  objave nagrajencev skladno s temi Pravili;
 •  obveščanja nagrajencev o prejemu Nagrade in podelitve Nagrad.

Zagotovitev oziroma predložitev podatkov je prostovoljna, vendar potrebna za sodelovanje v Nagradnem natečaju.

Z oddajo komentarja oziroma odgovora udeleženca v Nagradnem natečaju, na način kot izhaja iz 4. člena, se udeleženec strinja, da je za namen izvedbe Nagradnega natečaja potrebna obdelava  posredovanih osebnih podatkov.

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta z dne 27.4.2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, skladno s pravili zasebnosti in politiko piškotkov, ki sta objavljena in s katerimi se  udeleženci seznanijo na spletni strani Organizatorja in s katerimi se udeleženec s sodelovanjem v Nagradnem natečaju izrecno strinja.

Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval in razkril tretjim osebam ali jih hranil.

Ne glede na zgoraj navedeno se udeleženec zaveda in se izrecno strinja, da sme Organizator,  posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupati Agenciji za namen, zagotovitve in podelitve Nagrade. Vsak pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od Organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni.

11. člen

S sodelovanjem v Nagradnem natečaju na način, opisan v teh Pravilih, udeleženec daje Organizatorju pravico prenosa objavljenih besedil/odgovorov, oziroma pravico do uporabe le teh za namen izvedbe Nagradnega natečaja in za namene, opredeljene v teh Pravilih.

Udeleženec ima pravico, da kadarkoli odstopi od Nagradnega natečaja, oziroma da odloči, da ne bo sodeloval v njem, pri čemer Organizator jamči, da bodo njegovi osebni podatki izbrisani.

Udeleženec, ki sodeluje v Nagradnem natečaju, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil, ter z objavo odgovora v okviru Nagradnega natečaja potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov in ravnanja z njimi.

12. člen: Objava pravil

Splošni pogoji in pravila sodelovanja v Nagradnem natečaju so objavljeni na Instagram profilu preko Linktree povezave in na spletni strani www.barcaffe.si.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe Pravil, ter pravico do prekinitve Nagradnega natečaja, z obveznostjo, da to pravočasno objavi na isti način kot pravila Nagradnega natečaja in v tem primeru ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi lahko nastala udeležencem.

13. člen: Reševanje sporov

Za vse morebitne spore iz naslova Nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 18. 5. 2023.

Vse novosti

Cookie policy

Da bo spletna stran lahko pravilno funkcionirala in da lahko izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo, uporabljamo piškotke. Več informacij poiščite v naši  Politiki piškotkov.

Izbor piškotkov na tem spletnem mestu

Spletni strani omogočite ali onemogočite uporabo funkcionalnih in/ali oglaševalskih piškotkov, opisanih v nadaljevanju: