Barcaffè

Nagradne aktivacije

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju Barcaffè ON THE GO "Inspiracija za izlet"

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju

»BARCAFFÈ ON THE GO Inspiracija za izlet«
(v nadaljevanju: Pravila)

SPLOŠNE DOLOČBE

Pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradnega natečaja »BARCAFFÈ ON THE GO Inspiracija za izlet« (v nadaljevanju: nagradni natečaj).

Organizator nagradnega natečaja  je Atlantic Droga Kolinska d. o. o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Tehnično podporo zagotavlja Nivas d.o.o., Štritofova 1, 10 000 Zagreb (v nadaljevanju: agencija).

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju BARCAFFÈ ON THE GO Inspiracija za izlet.

Namen nagradnega natečaja, ki ga prireja organizator, je:

 • promocija blagovne znamke Barcaffè oziroma Barcaffè ON THE GO skozi skupek promocijskih in marketinških vsebin in aktivnosti, vključujoč pošiljanje e-poštnega glasila in drugih obvestil o aktualnih dogodkih organizatorja (kot so informativne ponudbe, obvestila o akcijah, novih proizvodih, nagradnih igrah, natečajih in drugih marketinških akcijah), ter občasna izvedba splošne nepersonalizirane (anonimizirane) analize in statistične obdelave pridobljenih podatkov zaradi izboljšanja storitev organizatorja ter spletnih strani in drugih oblik informiranja (po SMS, telefonu, pošti itd.);
 • izboljšave in umestitve proizvodov organizatorja v prodajnih objektih.

ČAS TRAJANJA NAGRADNEGA NATEČAJA

Nagradni natečaj poteka od vključno 12. 7. 2021 od 00.00 do vključno 8. 8. 2021 do 24.00.

SODELOVANJE V NAGRADNEM NATEČAJU

Udeleženci

V nagradnem natečaju  lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so na dan izbora nagrajencev polnoletni (starejši od 18 let). V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali agenciji, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradnem natečaju le v svojem imenu in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi predloženi osebni podatki samo njegovi osebni podatki ter da se strinja s Pravili in pogoji nagradnega natečaja.

Pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s Pravili nagradnega natečaja. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradnem natečaju  udeleženec privoli v vse navedbe kot izhajajo iz Pravil nagradnega natečaja.

Za izvedbo tega nagradnega natečaja in izpolnitev namena, za katerega je nagradni natečaj organiziran v skladu s Pravili, bo sodelujoči organizatorju predložil te podatke: ime, priimek, naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov.

Način sodelovanja

Sodelovanje v nagradnem natečaju  je mogoče izključno z oddajo prispevka na spletni strani www.barcaffe.si/inspiracijazaizlet.

Udeleženci sodelujejo tako, da v času trajanja nagradnega natečaja na spletni strani www.barcaffe.si/inspiracijazaizlet, oddajo kratek opis izleta (lokacija, trajanja, kaj tam lahko vidimo ali počnemo) skupaj s  fotografijami. V okviru nagradnega natečaja iščemo najbolj zanimivo mesto za dnevni izlet v Sloveniji.

Na oddani fotografiji mora biti obvezno tudi papirni lonček Barcaffè ON THE GO (slike v prilogi). Seznam prodajnih mest Barcaffè ON THE GO najdete v prilogi.

Udeleženci smejo v okviru ene prijave naložiti največ 1 fotografijo.

VSAK TEDEN bomo 5 najboljših prispevkov nagradili s pohodniškim nahrbtnikom.

V primeru, da bo poslanih, v definiranih obdobjih, manj ustreznih fotografij, si organizator pridružuje pravico podeliti manj tedenskih nagrad.

GLAVNA NAGRADA je Električno kolo GIANT.

Vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo vse pogoje tega nagradnega  natečaja in so ravnali v skladu z zgoraj navedenimi koraki, bodo uvrščeni na seznam za izbor za tedenske nagrade, izbrani tedenski nagrajenci pa še za izbor glavne nagrade.

Sodelujoči se lahko s svojimi osebnimi podatki vključi v nagradni natečaj večkrat z različnimi prispevki, vendar je upravičen do prejetja samo ene tedenske nagrade (navedeno ne velja za dobitnika glavne nagrade).

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradnega natečaja .

NAGRADNI SKLAD NAGRADNEGA NATEČAJA

20 pohodniških nahrbtnikov (vrednost 25 EUR)

GLAVNA NAGRADA je Električno kolo GIANT (vrednost 2299,01  EUR)

Prejemnik glavne nagrade je lahko največ en in bo izbran izmed tedenskih nagrajencev. Če prejemnik glavne nagrade ne želi ali ne more sprejeti nagrade ali ni izpolnil drugih pogojev nagradnega natečaja, se nagrada lahko podeli nadomestnemu prejemniku glavne nagrade. Dodatno se izbereta dva nadomestna prejemnika glavne nagrade.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti, niti je prenesti na drugo osebo. Ne organizator ne prejemnik glavne nagrade ne more podeljene nagrade nikakor finančno povečati ali nadgraditi (doplačilo zmagovalcev).

IZBOR NAGRAJENCEV

Izbor nagrajencev bo potekal po sistemu atraktivnosti opisa izleta in fotografije in sporočilnosti njihove vsebine. Fotografija mora obvezno vsebovati enega ali več papirni lonček Barcaffè ON THE GO. Prodajna mesta Barcaffè ON THE GO so objavljena v prilogi.

Tedensko bo žirija izbrala 5 najbolj atraktivnih opisov izleta in fotografij za tedenske nagrade. Izbor prejemnikov tedenskega nagradnega natečaja bo opravila tričlanska komisija.

Izbor prejemnikov tedenskih nagrad bo potekal

Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) • Instagram photos and videos

 • 27.7.2021 za izbor najboljših 5 opisov izleta s fotografijo, ki bodo prispele v obdobju od 19.7.2021 do 25.7.2021 in bodo objavljeni 28.7.2021 na spletnem mestu https://www.facebook.com/BarcaffeEspressoSlovenija/ in

Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) • Instagram photos and videos

 • 3.8.2021 za izbor najboljših 5 opisov izleta s fotografijo, ki bodo prispele v obdobju od 26.7.2021 do 1.8.2021 in bodo objavljeni 4.8.2021 na spletnem mestu https://www.facebook.com/BarcaffeEspressoSlovenija/ in 

Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) • Instagram photos and videos

 • 10.8.2021 za izbor najboljših 5 opisov izleta s fotografijo, ki bodo prispele v obdobju od 2.8.2021 do 8.8.2021 in bodo objavljeni 11.8.2021 na spletnem mestu https://www.facebook.com/BarcaffeEspressoSlovenija/ in 

Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) • Instagram photos and videos

Izbor najboljše fotografije za prejem  glavne nagrade v nagradnem natečaju, bo izveden med vsemi izbranimi tedenskimi nagrajenci in bo potekal 10. 8. 2021.

Pri izboru glavne nagrade bo navzoča tričlanska žirija, ki jo sestavljajo: trije predstavniki organizatorja. Po izboru prejemnikov glavne nagrade bo žirija sestavila in podpisala zapisnik o poteku izbora. Izbor prejemnika glavne nagrade je zaključeno, ko žirija z izborom izbere enega zmagovalca ter izbere dva nadomestna prejemnikov glavne nagrade  za primere, ki so navedeni v nadaljevanju.

Prejemnik glavne nagrade bo objavljen na https://www.facebook.com/BarcaffeEspressoSlovenija/  in

Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) • Instagram photos and videos,  najpozneje 16. 8. 2021 do 24.00, in sicer z imenom in priimkom.

Rezultati izbora so v izključni presoji komisije in so dokončni. Pritožba na izbor ni mogoča. Če so prejemniki glavne nagrade navedli nepopolne ali nepravilne podatke ali/in če jih ni mogoče obvestiti in/ali če se ugotovi, da niso izpolnili vseh pogojev za sodelovanje v nagradnem natečaju  in/ali da so kršili te pogoje, in/ali če ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, si organizator pridržuje pravico, da nagrado podeli nadomestnemu prejemniku glavne nagrade. Če nagrade ni mogoče podeliti nadomestnim  prejemnikov glavne nagrade, se nagrada ne podeli.

OBVEŠČANJE ZMAGOVALCEV IN PREVZEM NAGRADE

Zmagovalec bo o prejetju nagrade obveščen po elektronski pošti na e-poštni naslov, ki ga je oddal ob sodelovanju, in sicer v roku enega tedna od izbora. Če se zmagovalec v roku dveh dni ne odzove na prejeto e-pošto, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. Zmagovalec je dolžan ob prevzemu nagrade organizatorju nagradnega natečaja  sporočiti tudi svoj naslov in davčno številko. Če bo potrebno, bo zmagovalec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti tudi morebitne druge osebne podatke za potrebe podelitve nagrade (npr. telefonsko številko).

Vsi sodelujoči v nagradnem natečaju se z udeležbo v nagradnem natečaju  izrecno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek) na https://www.facebook.com/BarcaffeEspressoSlovenija/  in

Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) • Instagram photos and videos.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • zmagovalec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • zmagovalec ni oddal svojih pravih podatkov,
 • se zmagovalec v dveh dneh od prejetja obvestila ni odzval na elektronsko sporočilo, v katerem ga obveščamo o prevzemu nagrade,
 • se ugotovi, da je sodelujoči v nagradnem natečaju  sodeloval v nasprotju s Pravili,
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila mogoča ali zakonita.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi spremenjene pogoje objavil na spletni strani www.barcaffe.si/inspiracijazaizlet.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

 • za kakršnekoli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uporabe in/ali uživanja dodeljenih nagrad, s čimer nagrajenci izrecno soglašajo.
 • organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nepravilno delovanje interneta, (ne)delovanje in druge aktivnosti družbenega omrežja Facebook ali (ne)delovanje elektronske pošte, telefonskih linij ali drugih naprav, ki omogočajo izvajanje tega nagradnega natečaja . Organizator prav tako ni odgovoren, če en ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v nagradnem natečaju  iz kateregakoli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže;
 • organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev nagradnega natečaja, ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje prek spletne strani. Organizator ni odgovoren za nobeno škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim v teh napravah, niti za osebne in profesionalne posledice, ki lahko iz tega izhajajo za udeležence.

Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s Pravili.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega natečaja iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradnem natečaju  sodelovali do trenutka prekinitve, ali da nagradnega natečaja  brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. O tem mora po medijih obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci soglašajo, da smeorganizator brez nadomestila v tiskanih, zvočnih, slikovnih in video gradivih uporabljati in javno objavljati njihove osebne podatke: ime, priimek, naslov, telefon in e-mail s katerimi razpolaga, zaradi javne objave rezultatov nagradnega natečaja , tako ob objavi zmagovalcev nagradnega natečaja  in podelitvi nagrad kakor ob objavi poročil, člankov ali podobnih gradiv, ki se nanašajo na nagradni natečaj. Na željo organizatorja bo nagrajenec svoje soglasje podal tudi v pisni obliki.

Organizator kot upravljaveczbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev nagradnega natečaja zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev nagradnega natečaja i in nagrajencev izključno za izvedbo nagradnega natečaja in promocijske namene v skladu s Pravili.

Ob prijavi na nagradni natečaj  bo lahko udeleženec na posebno zahtevo organizatorja z aktivnim pritrdilnim dejanjemdal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov in profiliranje, uporabo podatkov pri povezanih družbah organizatorja itd.) in bo, če to želi, zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo v točno navedene in druge namene.

Tako dano privolitev lahko udeleženec kadarkoli umakne tako, da organizatorju po navadni ali elektronski pošti pošlje zahtevo za to na naslov oziroma e-naslov [email protected] ali brezplačni telefon 080 11 31.

Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov ter je dolžan organizatorja pravočasno obvestiti o morebitni spremembi teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje organizator, ter ima z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave v primerih, ko organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, še zlasti če organizator uporablja osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje pravic in obveznosti, ki se nanašajo na uporabo osebnih podatkov, lahko udeleženec piše organizatorju na elektronski naslov [email protected] ali brezplačni telefon 080 11 31. oziroma ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu.

Vsi osebni podatki bodo varovani z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, z njimi pa se bo ravnalo zakonito in pošteno ter v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec se zaveda in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov, in sicer agenciji Nivas d.o.o., Štritofova 1, 10 000 Zagreb  za namen zbiranja prispevkov. Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od Organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni.

Udeleženec je obveščen in soglaša, da organizator izvaja določene aktivnosti, povezane z obdelavo osebnih podatkov prek obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca zbirke podatkov). Pri tem bo organizator podatke prenesel zakonito in izbral obdelovalca podatkov, ki izpolnjuje predpisane varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo vse do preklica udeležencev v skladu s Pravili, razen če zakon predpisuje drugače.

Z drugimi podrobnostmi, povezanimi z ravnanjem in varstvom osebnih podatkov ter uresničevanjem svojih pravic, se lahko udeleženci seznanijo v pravilih zasebnosti in politiki piškotkov, ki sta objavljena na spletnem mestu organizatorja.

Diskvalifikacija udeležencev

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, ali če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba, in sumi, da je zlorabil nagradni natečaj

Soglašanje s Pravili

Udeleženec, ki sodeluje v nagradnem natečaju, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v Pravilih, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

Pravice intelektualne lastnine in soglasja

Posamezni sodelujoči se z oddajo opisa izleta in fotografij na spletni strani www.barcaffe.si/inspiracijazaizlet in tako sodelovanjem v nagradnem natečaju zavezuje, da je fotografija njegovo avtorsko delo in na organizatorja prenaša vse materialne avtorske pravice brez časovne in teritorialne omejitve,  tako da bo da bo izključni imetnik vseh pravic industrijske lastnine na poslanem prispevku, organizator.

Posamezni sodelujoči, organizatorju natečaja dovoljuje uporabo fotografije oziroma lastne podobe, za namen izvedbe natečaja in promocijske namene organizatorja. V primeru, da je sodelujoči na fotografiji fotografiral druge osebe, se s sodelovanjem v tem natečaju zavezuje, da je predhodno pridobil soglasja fotografiranih oseb oziroma zakonitega zastopnika v kolikor gre za mladoletno osebo, za posredovanje in uporabo fotografije za namen natečaja in promocijske namene organizatorja.

DAVČNE OBVEZNOSTI

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

Organizator lahko zahteva davčno številko, če je sodelujoči nagrajenec v nagradnem natečaju. Če potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, mu organizator nagrade ne bo podelil.

DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNEGA NATEČAJA

Pravila nagradnega natečaja  so objavljena na spletni strani www.barcaffe.si/inspiracijazaizlet ter so dostopna vsem udeležencem.

DRUGE DOLOČBE

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem in pravilih, povezanih z njim, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se Pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično razlago Pravil določa izključno organizator.

Organizator si pridržuje pravico sprememb Pravil, prekinitev nagradnega natečaja  ali popolno zaustavitev nagradnega natečaja , če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo organizator obvestil udeležence z objavo na www.barcaffe.si/inspiracijazaizlet. Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega natečaja , ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Pravila začnejo veljati z dnem sprejetja. Ljubljana, 5. 7. 2021

Organizator nagradnega natečaja: Atlantic Droga Kolinska d. o. o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana

LISTA LOKACIJ:

NAZIVNASLOVKRAJ
HOFER d.o.o. CESTA NA BRDO 105 LJUBLJANA
HOFER d.o.o. NJEGOŠEVA CESTA 8 LJUBLJANA
HOFER d.o.o. KRANJČEVA ULICA 25 LJUBLJANA
HOFER d.o.o. CHENGDUJSKA CESTA 1 LJUBLJANA
HOFER d.o.o. GERBIČEVA ULICA 103 LJUBLJANA
HOFER d.o.o. ULICA JOŽETA JAME 11 LJUBLJANA
HOFER d.o.o. KAJUHOVA ULICA 22 IZOLA
HOFER d.o.o. BOHOVSKA ULICA 6 MARIBOR
HOFER d.o.o. CELOVŠKA CESTA  224 LJUBLJANA
HOFER d.o.o. DUNAJSKA CESTA 20 LJUBLJANA
HOFER d.o.o. TOPLARNIŠKA ULIC 4 LJUBLJANA
HOFER d.o.o. POLJANSKI NASIP 10 LJUBLJANA
HOFER d.o.o. SLOVENČEVA ULIC 91 LJUBLJANA
HOFER d.o.o. ŠMARTINSKA CEST 152 LJUBLJANA
HOFER d.o.o. DOLENJSKA CESTA 240 d LJUBLJANA
HOFER d.o.o. MESARSKA CESTA 13 LJUBLJANA
HOFER d.o.o. GRADNIKOVA CESTA 1B RADOVLJICA
HOFER d.o.o. TRŽAŠKA CESTA 429 LJUBLJANA
PEČJAK PSTOP TRZIN KIDRIČEVA ULICA 9 TRZIN
PEČJAK PEKARNA TRGOVINA PIRAMIDA BLATNICA 1 TRZIN
PSTOP TRZIN KIDRIČEVA ULICA 9 TRZIN
PEČJAK PSTOP LOG DRAGOMER POT NA MAH 1 A BREZOVICA PRI LJUBLJANI
PEČJAK PSTOP LOG DRAGOMER POT NA MAH 1 A BREZOVICA PRI LJUBLJANI
PEČJAK  ŠKOFLJICA DOLENJSKA CESTA 442 ŠKOFLJICA
PEČJAK MEDVODE GORENJSKA CESTA 13 MEDVODE  
PEČJAK PSTOP SAVLJE CESTA URŠKE ZATLARJEVE 1 LJUBLJANA
PEČJAK PSTOP SAVLJE CESTA URŠKE ZATLARJEVE 1 LJUBLJANA
PEČJAK PSTOP ŽELEZNIŠKA POSTAJA TRG OF 6 LJUBLJANA
PEČJAK PSTOP ŽELEZNIŠKA POSTAJA TRG OF 6 LJUBLJANA
TRGOVINA PEČJAK IG BANIJA 4 LJUBLJANA - IG
RESTAVRACIJA SPAR KRANJ CESTA 1. MAJA 77 KRANJ
RESTAVRACIJA SPAR NOVA GORICA CESTA 25. JUNIJA 1A NOVA GORICA
RESTAVRACIJA SPAR KOPER ANKARANSKA 13A KOPER
RESTAVRACIJA SPAR CITY ŠMARTINSKA 152 G LJUBLJANA
RESTAVRACIJA SPAR MB2 C. PROLETERSKIH BRIGAD 100 MARIBOR 
RESTAVRACIJA SPAR CELJE  MARIBORSKA 100 CELJE
SPAR d.o.o. TRGOVINA TO GO MARIBOR CONVINIENCE POBREŠKA 18 MARIBOR 
RESTAVRACIJA SPAR MB1 POBREŠKA 18 MARIBOR 
RESTAVRACIJA SPAR SLOVENIJA d.o.o. NEMČAVCI 1D MURSKA SOBOTA
SPAR d.o.o. TRGOVINA KOTIČEK TO GO CITY ŠMARTINSKA 152 G LJUBLJANA
SPAR d.o.o. TRGOVINA TO GO PTUJ QULANDIA ORMOŠKA C.15 PTUJ
SPAR D.O.O. NOVO MESTO-QULANDIA OTOŠKA C. 5  NOVO MESTO
RESTAVRACIJA SPAR VIČ TRGOVINA JAMOVA C. 105 LJUBLJANA
RESTAVRACIJA SPAR VIČ JAMOVA C. 105 LJUBLJANA
SPAR d.o.o. TRGOVINA TO GO CELJE MARIBORSKA  100 CELJE
SPAR d.o.o. TRGOVINA SPAR MB2 C. PROLETERSKIH BRIGAD 100 MARIBOR
SPAR d.o.o. TRGOVINA KRANJ CESTA 1. MAJA 77 KRANJ
SPAR d.o.o. TRGOVINA NOVA GORICA CESTA 25. JUNIJA 1A NOVA GORICA
SPAR d.o.o. TRGOVINA KOPER ANKARANSKA 13A KOPER
SPAR d.o.o. TRGOVINA VELENJE ŠALEK 112 VELENJE
SPAR d.o.o. TRGOVINA ALEJA RAKUŠEVA ULICA 1 LJUBLJANA
SPAR d.o.o. HM 58 ŽALEC CELJSKA CESTA 8 ŽALEC
SPAR d.o.o. SM 74 MAGDALENA MB ŽLOGARJEVA ULICA 20 MARIBOR
SPAR d.o.o. SM 99 TRZIN MENGEŠKA CESTA 1 TRZIN
SPAR d.o.o. HM 23 KRANJ RUČIGAJEVA CESTA 35 KRANJ
SPAR d.o.o. HM 103 IDRIJA LAPAJNETOVA ULICA 30 IDRIJA
TOBAČNA 3dva ZALOŠKA 1 LJUBLJANA
TOBAČNA 3dva  SLOVENSKA CESTA 27 LJUBLJANA
TOBAČNA 3dva KAPUCINSKI TRG 18 ŠKOFJA LOKA
TOBAČNA 3dva ŠMIHELSKA CESTA, PRI BOLNICI NOVO MESTO
TOBAČNA 3dva RAZLAGOVA 17 MARIBOR 
TOBAČNA 3dva SLOVENSKA CESTA 55 LJUBLJANA
TOBAČNA 3dva TARTINIJEV TRG 15 PIRAN
TOBAČNA 3dva  TRG MDB 7  LJUBLJANA 
TOBAČNA 3dva TYRŠEVA 1  MARIBOR 
TOBAČNA 3dva ŽITNA UL. 10 A MARIBOR 
TOBAČNA 3dva TRG BORISA KIDRIČA MARIBOR
ŽITO d.o.o. KRŽIČEVA 9 LJUBLJANA
ŽITO d.o.o. TRŽNICA BTC LJUBLJANA
ŽITO d.o.o. DISKONT BTC,ŠMARTINSKA UL LJUBLJANA
ŽITO d.o.o. KOTNIKOVA 5 LJUBLJANA
ŽITO d.o.o. CESTA 4.JULIJA 86 KRŠKO
ŽITO d.o.o. LOČNA 2  NOVO MESTO
ŽITO d.o.o. PREŠERNOVA 25 CELJE
ŽITO d.o.o. SLOVENSKA CESTA 58 LJUBLJANA
ŽITO d.o.o. PREŠERNOVA CESTA 43 RADOMLJE
ŽITO d.o.o. CESTA 4.MAJA 70 A CERKNICA
ŽITO d.o.o. TRG LEONA ŠTUKLJA 1  MARIBOR 
ŽITO d.o.o. CANKARJEV TRG 6 VRHNIKA
ŽITO d.o.o. KOLODVORSKA  3 LJUBLJANA
ŽITO d.o.o. ULICA. VITA KRAIGHERJA 3  MARIBOR 
ŽITO d.o.o. CANKARJEVA CESTA 5 LOGATEC
ŽITO d.o.o. DUNAJSKA 15 LJUBLJANA
ŽITO d.o.o. TRŽAŠKA 90 LJUBLJANA
ŽITO d.o.o. PRISTANIŠKA 2 KOPER
ŽITO d.o.o. LJUBLJANSKA C.27 NOVO MESTO
ŽITO d.o.o. UL.MIRKA PIRCA 4 SEŽANA
KOMPAS SHOP KORENSKO SEDLO PODKOREN 50 A KORENSKO SEDLO
KOMPAS SHOP LJUBELJ PODLJUBELJ 306 LJUBELJ
KOMPAS SHOP DRAGONJA DRAGONJA 125 DRAGONJA
KOMPAS SHOP KUZMA SOTINA 92B  KUZMA 
KOMPAS SHOP RATEČE RATEČE 97 A RATEČE-PLANICA 
KOMPAS SHOP VIČ-DRAVOGRAD VIČ 22 B DRAVOGRAD
KOMPAS SHOP LIPICA LIPICA 25 SEŽANA
KOMPAS SHOP ROŽNA DOLINA VIPAVSKA CESTA 2C NOVA GORICA
KOMPAS  AC ŠENTILJ VSTOP   C.2 JULIJA 33   ŠENTILJ 
KOMPAS SHOP STARI ŠENTILJ  DUNAJSKA C. 43 ŠENTILJ 
KOMPAS SHOP TOBAČNA 1 TOBAČNA ULICA 5 LJUBLJANA
KOMPAS SHOP TOBAČNA 2 TOBAČNA ULICA 5 LJUBLJANA
SENDVIČARNA UŽITKA CANKARJEVA 5B VELENJE
PEKARNA JARŠE UL. GRADNIKOVE BRIGADE 4 LJUBLJANA
PEKARNA RADOVLJICA IN KEBAB CANKARJEVA ULICA 82 RADOVLJICA
LOGO BENCINSKI SERVIS TRŽAŠKA CESTA 358 BREZOVICA PRI  LJUBLJANI
LOGO BENCINSKI SERVIS GRENC 57 ŠKOFJA LOKA
LOGO BENCINSKI SERVIS TUPALIČE 35 A PREDDVOR
LOGO BENCINSKI SERVIS PIREŠICA 60  PIREŠICA
LOGO BENCINSKI SERVIS CESTA NOTRANJSKEGA ODREDA 56 SODRAŽICA
LOGO BENCINSKI SERVIS LJUBLJANSKA CESTA 66 GROSUPLJE
LOGO BENCINSKI SERVIS LJUBLJANSKA CESTA 66 GROSUPLJE
HIPERMARKET PLANET TUŠ  CELJE MARIBORSKA CESTA 128  CELJE 
TUŠ MARKET MORAVČE PARTIZANSKA C. 23 MORAVČE
TUŠ DELIKATESA - CELJE GUBČEVA UL 1 CELJE
ŠTORKLJA ZALOŠKA 7 LJUBLJANA
PEKARNA IN SLAŠČIČARNA HLEBEC TOPNIŠKA 21 LJUBLJANA
PEKARNA DJEPI DOO PEKARNA DOLGI MOST LJUBLJANA
TRAFIKA CESTA MARŠALA TITA 19 JESENICE 
PEKARNA ŠIŠKA CELOVŠKA 150 LJUBLJANA
MIŠKOVA PEKARNA ILIRSKA ULICA 8 LJUBLJANA
PEKARNA 5KA CELOVŠKA 111 LJUBLJANA
TRAFIKA DUNAJSKA BEŽIGRAD 2 LJUBLJANA
VIŠKA PEKARNA VIŠKA CESTA 29 LJUBLJANA
KGZ CENTER - TRATA KIDRIČEVA 63 A ŠKOFJA LOKA
MESNINČEK KOZINA MESTNI TRG 8 KOZINA
PEKARNA LILI PEK GLAVNI TRG 6 MENGEŠ
NAŠA D.O.O MARKET PARIŠKE KOMUNE 40 MARIBOR 
NAŠA D.O.O MARKET CESTA XIV. DIVIZIJE20 A  MARIBOR 
JAGER TRGOVINA  KRALJEVIČA MARKA 19 MARIBOR
JAGER TRGOVINA  ZAGREBŠKA CESTA 34 PTUJ
MARKET KEA LJUBEČNA KOCBEKOVA 42 LJUBEČNA
INTERMARK LOČE  STARI TRG 34  LOČE 
PEKARNA MIKI PEK D.O.O  GLAVNA C. 13  MIRNA 
KRAJINSKI PARK GORIČKO  GRAD 191  GORIŠKO 
DAVIDOV HRAM  LOKE 33  LJUBNO OB SAVINJI 
MARET PRI SEBASTIJANU, BOSEPO D.O.O  DOLENJA NEMŠKA VAS 11  TREBNJE 
MARKET LAZE LAZE V TUHINJU 4 LAZE V TUHINJU
PEKARNA PRESTA VIDEM PRI PTUJU 1 PTUJ
TRGOVINA SIM PET KOLODVORSKA 8 ŠMARJE PRI JELŠAH
UKC-MB TRAFIKA LJUBLJANSKA ULICA 5 MARIBOR
PEKARNA VODUČNIK GLAVNI TRG 44 SLOVENJ GRADEC 
MATIČKOVA PEKARNA VAJDOVA ULICA 2 SEMIČ
ČAS ZA KAVO STARI TRG 11A LJUBLJANA
PEKARNA TRG KOČEVJE TRG SVETEGA JERNEJA 2 KOČEVJE
PEKARNA ARSA CESTA 2. GRUPE ODREDOV 27 IVANČNA GORICA
INK FOOD BETNAVSKA 112 MARIBOR
TRGOVINA SLOV.BISTRICA LJUBLJANSKA CESTA 127 SLOVENSKA BISTRICA
BS TEHNOSTOR PESNICA PESNICA PRI MARIBORU 32E MARIBOR
GRE FINO TRGOVINA CANKARJEVA CESTA 1 LJUBLJANA
STARA PEKARNA ČERNETOVA UL.25 LJUBLJANA
STARA PEKARNA POVŠETOVA UL.71 LJUBLJANA
TELEKOM TRGOVINA ROGAŠKA CESTA 27 ŠMARJE PRI JELŠAH
MARKET EKSPRES ŠENTILJSKA CESTA  MARIBOR
PEKARNA DIAMANTI KAJUHOVA CESTA 9 ŠOŠTANJ
BENCINSKI SERVIS STRANICE STRANICE 19 STRANICE
TRGOVINA OSMICA KOROŠKA CESTA 44 VELENJE
TRGOVINA LIPA OB SADOVNJAKU 4 FRAM
PRODAJALNA RONDO KRMELJ KRMELJ 39  KRMELJ
MARKET POHORSKA POHORSKA ULICA 13A CELJE
PEKARNA ABAZAJ ŠMARTINSKA 152 LJUBLJANA
EDINA PEKARSTVO DUNAJSKA 113 LJUBLJANA
EDINA PEKARNA ČRNUČE CESTA 24.JUNIJ 21 LJUBLJANA
TORO PAELLAS ČOPOVA ULICA 12 LJUBLJANA
MLINAR d.o.o.  WTC DUNAJSKA CESTA 158 LJUBLJANA
MLINAR d.o.o. KRŽIČEVA KRŽIČEVA ULICA 9 LJUBLJANA
MLINAR d.o.o. TIVOLI CELOVŠKA CESTA 28 LJUBLJANA
MLINAR d.o.o. TRŽAŠKA TRŽAŠKA CESTA 19 A LJUBLJANA
MLINAR d.o.o. MIKLOŠIČEVA LJ MIKLOŠIČEVA CESTA 32 LJUBLJANA
MLINAR d.o.o. DUNAJSKA DUNAJSKA CESTA 111 A LJUBLJANA
MLINAR d.o.o. GOSPODAREC DUNAJSKA CESTA 21 LJUBLJANA
MLINAR d.o.o. UKC LJ ZALOŠKA CESTA 2 LJUBLJANA
MLINAR d.o.o. ČOPOVA ČOPOVA ULICA 9 LJUBLJANA
MLINAR d.o.o. LITOSTROJ LITOSTROJSKA CESTA 40 LJUBLJANA
MLINAR d.o.o. SAVSKA SAVSKA CESTA 12 LJUBLJANA
MLINAR d.o.o. GRAJSKI TRG GRAJSKI TRG 8 MARIBOR
MLINAR d.o.o. PREŠERNOVA PREŠERNOVA ULICA 8 CELJE
MOL BENCINSKI SERVIS CELJSKA CESTA 2 LAŠKO
MOL BENCINSKI SERVIS ŠALOVCI 168B ŠALOVCI
MOL BENCINSKI SERVIS LOŽIČ 1 HOTIZA
MOL BENCINSKI SERVIS KRAIGHERJEVA ULICA 3 LENART V SLOVENSKIH GORICAH
MOL BENCINSKI SERVIS MARIBORSKA CESTA 60 RADLJE OB DRAVI

..

SLIKE LONČKOV:

barcaffe

barcaffe

barcaffe

Vrni se na Barcaffe ON THE GO

Vse novosti

Cookie policy

Da bo spletna stran lahko pravilno funkcionirala in da lahko izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo, uporabljamo piškotke. Več informacij poiščite v naši  Politiki piškotkov.

Izbor piškotkov na tem spletnem mestu

Spletni strani omogočite ali onemogočite uporabo funkcionalnih in/ali oglaševalskih piškotkov, opisanih v nadaljevanju: