Barcaffè

Nagradne aktivacije

Pravila in pogoji sodelovanja »Osvoji Barcaffe skodelico s podpisom svetovne prvakinje v skokih Eme Klinec«

Pravila in pogoji sodelovanja »Osvoji Barcaffe skodelico s podpisom svetovne prvakinje v skokih Eme Klinec« (v nadaljevanju: »Pravila«)

SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre »Osvoji Barcaffe skodelico s podpisom svetovne prvakinje v skokih Eme Klinec« (v nadaljevanju: nagradna igra).

Organizator nagradne igre je Atlantic Droga Kolinska d.o.o. Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator). Tehnično podporo zagotavlja AM Agencija, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju Agencija).

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v »Osvoji Barcaffe skodelico s podpisom svetovne prvakinje v skokih Eme Klinec«

Namen nagradne igre, ki jo prireja Organizator je sledeč:

- Promocija blagovne znamke Barcaffe skozi objave na socialnih omrežjih.

ČAS TRAJANJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od vključno 9. 3. 2021 od 10:00 do vključno 15. 3. 2021 do 24:00.

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Udeleženci

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so na dan žrebanja nagrajencev, polnoletni (starejši od 18 let). V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki ter da se strinja s temi Pravili in pogoji nagradne igre.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi Pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri, udeleženec pristane na vse pogoje in Pravila v zvezi z nagradno igro.

Za potrebe izvedbe te nagradne igre in izpolnitve namena zaradi katerega je nagradna igra organizirana v skladu s temi Pravili, bo sodelujoči Organizatorju predložil sledeče podatke: ime, priimek, naslov.

Način sodelovanja

Sodelovanje v nagradni igri je možno izključno z oddajo prispevka na spletnem mestu na način, da udeleženec komentira objavo na strani Organizatorja: https://www.facebook.com/barcaffe

Enega sodelujočega bomo izžrebali za nagrado – Kavno skodelico Barcaffe.

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.

NAGRADNI SKLAD NAGRADNE IGRE

Izžrebani prispevek objavljen na https://www.facebook.com/barcaffe/, bomo nagradili z eno skodelico v vrednosti 2 eur z ddv, ki jo bo nagrajenec prejel po pošti.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti, niti jo prenesti na drugo osebo. Prav tako ni mogoče podeljene nagrade s strani Organizatorja in/ali s strani nagrajenca na kakršenkoli finančno povečati ali nadgraditi (doplačilo s strani nagrajenca).

ŽREBANJE NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE

Žrebanje nagrajencev nagrade igre bo opravila 2-članska komisija po načelu naključnega žreba.

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo potekalo dne 16. 3. 2021 ob 12 uri, na lokaciji Agencije izmed vseh, ki so v skladu s Pravili in pogoji sodelovali v nagradni igri.

Pri žrebanju bo prisotna 2- članska žirija, ki jo sestavljata: 2 predstavnika Agencije. Po žrebanju nagrajencev bo komisija sestavila in podpisala zapisnik o poteku žrebanja. Žrebanje nagrajencev je zaključeno, ko na osnovi žreba komisija izbere enega nagrajenca.

Nagrajenci bodo objavljeni na spletnem mestu: https://www.facebook.com/barcaffe /najkasneje do 17. 3. 2021 do 24:00 in sicer z imenom ter priimkom oz. imenom Facebook profila.

Rezultati žreba so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. V kolikor so zmagovalci navedli nepopolne podatke / nepravilne podatke ali / in v kolikor jih ni mogoče obvestiti in / ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnili vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in / ali so kršili te pogoje in / ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, si Organizator pridržuje pravico, da nagrado podeli nadomestnemu izžrebancu. V primeru, da se nagrada ne more podeliti nadomestnim izžrebancem, se nagrada ne podeli.

OBVEŠČANJE ZMAGOVALCEV IN PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec bo o prejetju nagrade obveščeni z objavo na https://www.facebook.com/barcaffe najkasneje do 17. 3. 2021 do 24:00. Če se nagrajenec v roku dveh (2) dni po objavi ne odzove na objavo, na način da sporoči svoje podatke v zasebnem sporočilu se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi prevzeti. Nagrajenec je dolžan ob prevzemu nagrade organizatorju nagradne igre posredovati tudi svoj naslov in davčno številko. V kolikor bo potrebno, bo nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti tudi morebitne druge osebne podatke za potrebe podelitve nagrade (telefonsko številko ipd…).

Vsi sodelujoči v nagradni igri se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo njihovih osebnih podatkov (ime, priimek) na https://www.facebook.com/barcaffe.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

- nagrajenec ni oddal svojih pravih podatkov,

- se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre,

- v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh Pravil ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, povezavo do dopolnjenih Pravil objavil na spletni strani: https://www.facebook.com/barcaffe

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

- za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi koriščenja (uporabe in/ali uživanja) dodeljenih nagrad, s čimer nagrajenci izrecno soglašajo in sprejemajo;

- organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta, (ne)delovanja in ostale aktivnosti družabne spletne mreže Facebook ali (ne)delovanje elektronske pošte, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje te nagradne igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v nagradni igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže.

- organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev nagradne igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani. Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.

Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s Pravili nagradne igre.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri, udeleženci soglašajo, da sme Organizator brez nadomestila v tiskanih, zvočnih, slikovnih in video gradivih uporabljati in javno objavljati njihove osebne podatke: ime, priimek, naslov, s katerimi razpolaga, z namenom javne objave rezultatov nagradne igre, tako ob objavi zmagovalca nagradne igre in podelitvi nagrad kot tudi ob objavi poročil, člankov ali podobnih gradiv, ki se nanašajo na nagradno igro. Na željo Organizatorja bo nagrajenec svoje soglasje podal tudi v pisni obliki.

Organizator kot upravljalec zbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev nagradne igre, zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev nagradne igre in izžrebancev, izključno z namenom izvedbe nagradne igre in v promocijske namene, v skladu s temi pravili.

Ob prijavi na nagradno igro bo lahko udeleženec na posebno zahtevo Organizatorja z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov in profiliranje, uporabo podatkov s strani povezanih družb Organizatorja, itd.) in bo, če to želi, zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo v točno navedene in druge namene.

Tako dano privolitev lahko udeleženec kadarkoli umakne tako, da pošlje zahtevo za to po elektronski pošti ali na naslov Organizatorja, ki sta navedeni na spletni strani Organizatorja.

Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Prav tako je udeleženec odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov, ter je dolžan pravočasno obvestiti Organizatorja v primeru, da pride do spremembe teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o lastnih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, ter ima z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave v primerih, ko Organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa in še posebej, če Organizator uporablja osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje pravic in obveznosti, ki se nanašajo na uporabo osebnih podatkov se udeleženec lahko obrne na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja oziroma ravnati v skladu z navodili kot izhajajo iz prejetega promocijskega gradiva.

Vsi osebni podatki bodo varovani z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi ter se bo z njimi ravnalo zakonito in pošteno, v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec je obveščen in soglaša, da Organizator izvaja določene aktivnosti povezane z obdelavo osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca zbirke podatkov). Pri tem bo Organizator prenos izvrševal na zakonit način in izbral obdelovalca podatkov, ki izpolnjuje predpisane varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov in sicer Agenciji.

Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni, ki so sledeči; žrebanje in podelitev nagrad ter obveščanje udeležencev o pomembnih dejstvih nagradne igre in nagrajencev o prejeti nagradi.

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo vse do preklica s strani udeležencev, v skladu s temi pravili, razen če zakon ne predpisuje drugače.

Z ostalimi podrobnostmi povezanimi z ravnanjem in varstvom osebnih podatkov ter uresničevanjem njihovih pravic se lahko udeleženci seznanijo v Pravilih zasebnosti in Politiki piškotkov, ki sta objavljena na spletni strani Organizatorja.

Diskvalifikacija udeležencev

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, kot tudi če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba in sumi, da je zlorabil nagradno igro.

Soglašanje s pravili

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema vse pravice in obveznosti opredeljene v teh pravilih in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

Pravice intelektualne lastnine

Udeleženec mora biti edini in izključni imetnik avtorskih pravic objavljene vsebine. Udeleženec mora imeti, ob objavi teksta, slike ali videa, oziroma kombinacije teksta in slike, teksta in videa, soglasje vsake osebe na objavljeni vsebini, da lahko sodeluje v tej nagradni igri in za namene uporabe v skladu s Pravili.

Udeleženec jamči, da z objavljeno vsebino nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. Če pride do kršitve pravic intelektualne lastnine ali sorodnih pravic, izključno odgovornost za kršitev nosi udeleženec, ki je objavil vsebino. Z udeležbo v nagradni igri, udeleženec kot avtor vsebine na Organizatorja brezpogojno prenese izključno pravico uporabe v promocijske namene, brez potrebe po navedbi imena avtorja, in sicer časovno, prostorsko, medijsko in vsebinsko neomejeno ter brez posebnega nadomestila avtorju, razen nagrade, do katere je upravičen, če je nagrajenec.

Udeleženec daje soglasje Organizatorju, da lahko na podlagi prejšnje alineje iz te točke Pravil, prenese to pravico na tretje osebe v enakem obsegu. Udeleženec z objavljanjem vsebin v okviru nagradne igre ustanovi in prenese na Organizatorja neomejeno brezplačno pravico do uporabe teksta, slike ali videa, v kakršni koli obliki.

Udeleženec v nagradni igri daje izrecno soglasje za uporabo svoje osebne podobe na določeni fotografiji ali videu s katerim je morebiti sodeloval v nagradni igri, kakor tudi v morebitnem bodočem oglasnem sporočilu. Udeleženec nagradne igre v primeru evidentiranja identitete tretje osebe, katere identiteta se lahko identificira, jamči, da ima izrecno soglasje te osebe oziroma zakonitega zastopnika v kolikor gre za mladoletno osebo, za posredovanje in uporabo fotografije in/ali za namen nagradne igre in promocijske namene Organizatorja, za uporabo njegove osebne podobe (lika) na objavljeni fotografiji ali videu, kakor tudi v morebitnem bodočem oglasnem sporočilu. V tem primeru bo Organizator upravičen do uporabe osebne podobe, brez posebnega nadomestila, pri čemer Organizator ne odgovarja za morebitno odškodnino na podlagi osebne podobe in/ali si pridržuje regresno pravico do udeleženca v primeru kršitve katere koli pravice do osebne podobe.

DAVČNE OBVEZNOSTI

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, da je sodelujoči nagrajenec v nagradni igri. Kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, organizator nagrade ne bo podelil.

DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Povezava do Pravil nagradne igre je objavljena na spletni strani:

https://www.facebook.com/barcaffe, ter so dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

OSTALE DOLOČBE

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

Organizator si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, prekinitev nagradne igre ali popolno zaustavitev nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo udeležence Organizator obvestil z objavo na https://www.facebook.com/barcaffe

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 9. 3. 2021

Organizator nagradne igre: Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.

Vse novosti

Cookie policy

Da bo spletna stran lahko pravilno funkcionirala in da lahko izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo, uporabljamo piškotke. Več informacij poiščite v naši  Politiki piškotkov.

Izbor piškotkov na tem spletnem mestu

Spletni strani omogočite ali onemogočite uporabo funkcionalnih in/ali oglaševalskih piškotkov, opisanih v nadaljevanju: