Barcaffè

Nagradne aktivacije

Pravila in pogoji sodelovanja »NAGRADNI NATEČAJ KAVA S SPOROČILOM 2022«

Pravila in pogoji sodelovanja »[NAGRADNI NATEČAJ KAVA S SPOROČILOM 2022]« (v nadaljevanju: »Pravila«)

SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradnega natečaja »[NAGRADNI NATEČAJ – KAVA S SPOROČILOM 2022]«  (v nadaljevanju: nagradni natečaj).

Organizator nagradnega natečaja je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator). Tehnično podporo zagotavlja BOLD AM Agencija, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju Agencija).

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v »[NAGRADNI NATEČAJ – KAVA S SPOROČILOM 2022]«

Namen  nagradnega natečaja, ki ga prireja Organizator je sledeč:

- Promocija Organizatorja in njegove blagovne znamke Barcaffe skozi objave na socialnih omrežjih z namenom podeljevanja nagrad nagrajencem nagradnega natečaja.

Nagradni natečaj ni povezana s podjetjem Meta Platforms, Inc., podjetje ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj tega nagradnega natečaja. Vsi podatki in informacije so posredovani Organizatorju oziroma Agenciji.

ČAS TRAJANJA NAGRADNEGA NATEČAJA

Nagradni natečaj poteka od vključno 20.06.2022  do vključno 23.06.2022

SODELOVANJE V NAGRADNEM NATEČAJU

Udeleženci

V nagradnem natečaju smejo sodelovati posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so na dan izbora nagrajencev, polnoletni (starejši od 18 let). V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in/ali Agenciji, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradnem natečaju le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki ter da se strinja s temi Pravili in pogoji nagradnega natečaja.

Pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi Pravili nagradnega natečaja. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradnem natečaju, udeleženec pristane na vse pogoje in Pravila v zvezi z nagradnim natečajem.

Za potrebe izvedbe tega nagradnega natečaja in izpolnitve namena zaradi katerega je nagradni natečaj organiziran v skladu s temi Pravili, bo izbrani udeleženec, na poziv, Organizatorju predložil sledeče podatke: ime, priimek, naslov, telefonsko številko in e-mail naslov.

NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradnem natečaju je možno izključno z oddajo prispevka na spletnem mestu LINK, in sicer na način,  da udeleženec komentira Organizatorjevo objavo na LINK (v nadaljevanju Prispevek ). Prispevek mora biti v obliki teksta. Prispevki ki bodo po mnenju Organizatorja, žaljive, neprimerne ali drugače neustrezne, bodo nemudoma odstranjene in izbrisane in se ne bodo upoštevale v izboru.

Izmed sodelujočih bo Organizator, po lastni presoji izbral tri (3) nagrajence, ki bodo prejeli, vsak po en (1) paket Barcaffè kave, v vrednosti 40,00 EUR + DDV.

Hkrati bo Organizator po lastni presoji kateregakoli ali vse tri izbrane Prispevke, lahko uporabil na svojih embalažah kave Barcaffe, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo.

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, ipd. ) nosijo udeleženci nagradnega natečaja.

NAGRADNI SKLAD NAGRADNEGANATEČAJA

Izmed vseh Prispevkov objavljenih na LINK bo organizatorja podlagi kriterijev kot so predeljeni v nadaljevanju izbral tri (3) nagrajence na podlagi njihovega Prispevka.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti, niti jo prenesti na drugo osebo. Prav tako ni mogoče podeljene nagrade s strani Organizatorja in/ali s strani nagrajenca na kakršenkoli finančno povečati ali nadgraditi (doplačilo s strani nagrajenca).

IZBOR NAGRAJENCEV NAGRADNEGA NATEČAJA

Izbor treh (3) nagrajencev nagradnega natečaja za paket Barcaffè kave bo opravila 3-članska komisija po lastni presoji glede na naslednje kriterije:

1. Pomen in tematika sporočila

2. Jasnost sporočila

3. Skladnost sporočila z blagovno znamko

b) Končen izbor nagrajencev bo objavljen na LINK.

Izbor nagrajencev bo potekal dne:

• 24.06.2022:   3 x paket Barcaffè kave v vrednosti 40,00 EUR + DDV

Izbor nagrajencev bo potekal dne 24.06.2022 na lokaciji Agencije izmed vseh, ki bodo v skladu s Pravili in pogoji sodelovali v nagradnem natečaju in izpolnili vse pogoje za pravilno sodelovanje v nagradnem natečaju.

Pri izboru bo prisotna 3- članska komisija, ki jo bosta sestavljala:  2 predstavnika Agencije in 1 predstavnik Organizatorja. 

Po izboru nagrajencev bo komisija sestavila in podpisala zapisnik o poteku izbora. Izbor nagrajencev je zaključen, ko komisija na osnovi izbora po kriterijih izbere 3 nagrajence. Nagrajenci bodo objavljeni na spletnem mestu LINK najkasneje 3 dni po izboru in sicer z imenom ter priimkom oz. imenom Facebook profila.

Rezultati izbora po presoji komisije  so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča.

V kolikor se izkaže da so nagrajenci  navedli nepopolne podatke, nepravilne podatke, tuje podatke ali / in v kolikor jih ni mogoče obvestiti in / ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnili vseh pogojev za sodelovanje v nagradnem natečaju in / ali so kršili ta Pravila in / ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pravili si organizator pridržuje pravico, da nagrado podeli nadomestnemu zmagovalcu izbora.

OBVEŠČANJE ZMAGOVALCEV IN PREVZEM NAGRADE

Nagrajenci bodo objavljeni na spletnem mestu LINK najkasneje 3 dni po izboru in sicer z imenom ter priimkom oz. imenom Facebook profila. Če se nagrajenci v roku dveh (2) dni po objavi ne odzovejo na objavo, na način da sporočijo svoje podatke v zasebnem sporočilu se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi prevzeti. Nagrajenec je dolžan pred prevzemom  nagrade Organizatorju nagradnega natečaja posredovati tudi svoj naslov in davčno številko. V kolikor bo potrebno izbrani udeleženec, na poziv, Organizatorju predložil sledeče podatke: ime, priimek, naslov, telefonsko številko, davčno številko in e-mail naslov

Vsi sodelujoči v nagradnem natečaju se z udeležbo v nagradnem natečaju izrecno strinjajo z objavo njihovih osebnih podatkov (ime, priimek) na LINK.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade posameznemu nagrajencu, če:

  • nagrajenec ne izpolni vse pogojev za prevzem nagrade, kot izhajajo iz teh Pravil,
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • nagrajenec ni oddal svojih pravih podatkov,
  • se ugotovi, da je sodelujoči v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s Pravili nagradnega natečaja,
  • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh Pravil, ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjena Pravila objavil na spletni strani www.barcaffe.si in https://www.facebook.com/barcaffe. 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

  • za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi koriščenja (uporabe in/ali uživanja) dodeljenih nagrad, s čimer nagrajenci izrecno soglašajo in sprejemajo;
  • Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta, (ne)delovanja in ostale aktivnosti družabne spletne mreže Facebook ali (ne)delovanje elektronske pošte, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje tega nagradnega natečaja. Prav tako Organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v nagradnem natečaju iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže.
  • Organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev nagradnega natečaja ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani. Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.

Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s Pravili nagradnega natečaja.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega natečaja iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradnem natečaju sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradnega natečaja brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma ga prekine. O tem mora preko spletne strani  https://www.facebook.com/barcaffe  obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradnem natečaju, udeleženci soglašajo, da sme Organizator brez nadomestila v tiskanih, zvočnih, slikovnih in video gradivih uporabljati in javno objavljati njihove osebne podatke: ime, priimek, s katerimi razpolaga, z namenom javne objave rezultatov nagradnega natečaja, tako ob objavi zmagovalcev nagradnega natečaja in podelitvi nagrad kot tudi ob objavi poročil, člankov ali podobnih gradiv, ki se nanašajo na nagradni natečaj. Na željo Organizatorja bo nagrajenec svoje soglasje podal tudi v pisni obliki.

Organizator kot upravljalec zbirke osebnih podatkov nagrajencev nagradnega natečaja, zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajencev, izključno z namenom izvedbe nagradnega natečaja in v promocijske namene, v skladu s temi Pravili.

Ob prijavi na nagradni natečaj bo lahko udeleženec na posebno zahtevo Organizatorja z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov in profiliranje, uporabo podatkov s strani povezanih družb Organizatorja, itd.) in bo, če to želi, zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo v točno navedene in druge namene.

Tako dano privolitev lahko udeleženec kadarkoli umakne tako, da pošlje zahtevo za to po elektronski pošti ali na naslov Organizatorja, ki sta navedeni na spletni strani Organizatorja.

Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Prav tako je udeleženec odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov, ter je dolžan pravočasno obvestiti Organizatorja v primeru, da pride do spremembe teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o lastnih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, ter ima z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave v primerih, ko Organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa in še posebej, če Organizator uporablja osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje pravic in obveznosti, ki se nanašajo na uporabo osebnih podatkov se udeleženec lahko obrne na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja oziroma ravnati v skladu z navodili kot izhajajo iz prejetega promocijskega gradiva.

Vsi osebni podatki bodo varovani z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi ter se bo z njimi ravnalo zakonito in pošteno, v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec je obveščen in soglaša, da Organizator izvaja določene aktivnosti povezane z obdelavo osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca zbirke podatkov). Pri tem bo Organizator prenos izvrševal na zakonit način in izbral obdelovalca podatkov, ki izpolnjuje predpisane varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov in sicer Agenciji.

Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni, ki so sledeči; izbor nagrajencev in podelitev nagrad ter obveščanje udeležencev o pomembnih dejstvih nagradnega natečaja in nagrajencev o prejeti nagradi.

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo vse do preklica s strani udeležencev, v skladu s temi pravili, razen če zakon ne predpisuje drugače.

Z ostalimi podrobnostmi povezanimi z ravnanjem in varstvom osebnih podatkov ter uresničevanjem njihovih pravic se lahko udeleženci seznanijo v Pravilih zasebnosti in Politiki piškotkov, ki sta objavljena na spletni strani Organizatorja.

DISKVALIFIKACIJA UDELEŽENCEV

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, kot tudi če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba in sumi, da je zlorabil nagradni natečaj.

SOGLAŠANJE S PRAVILI

Udeleženec, ki sodeluje v nagradnem natečaju, z oddajo Prispevka, sprejema vse pravice in obveznosti opredeljene v teh Pravilih in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

 Udeleženec mora biti edini in izključni imetnik avtorskih pravic na objavljenem Prispevku. Udeleženec mora imeti, ob objavi teksta soglasje vsake osebe na objavljeni vsebini, da lahko sodeluje v tem nagradnem natečaju  in za namene uporabe v skladu s Pravili.

Udeleženec jamči, da z objavljeno vsebino tj. Prispevkom nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. Če pride do kršitve pravic intelektualne lastnine ali sorodnih pravic, izključno odgovornost za kršitev nosi udeleženec, ki je objavil vsebino. Z udeležbo v nagradnem natečaju, udeleženec kot avtor objavljene vsebine tj. Prispevka na Organizatorja brezpogojno prenese izključno pravico uporabe v promocijske namene, še posebej vendar ne izključno uporaba zmagovalnih prispevkov,  po lastni presoji na embalažah kave Barcaffe, brez potrebe po navedbi imena avtorja, in sicer časovno, prostorsko, medijsko in vsebinsko neomejeno ter brez posebnega nadomestila avtorju, razen nagrade, do katere je upravičen, če je nagrajenec.

Udeleženec daje soglasje Organizatorju, da lahko na podlagi prejšnje alineje iz te točke Pravil, prenese to pravico na tretje osebe v enakem obsegu. Udeleženec z objavljanjem vsebin v okviru nagradnega natečaja ustanovi in prenese na Organizatorja neomejeno brezplačno pravico do uporabe teksta.

Nagrajenec se zaveže podati posebno izjavo o prenosu avtorskih pravic, k podpisu katere ga bo pozval Organizator. 

Udeleženec nagradnega natečaja v primeru evidentiranja identitete tretje osebe, katere identiteta se lahko identificira, jamči, da ima izrecno soglasje te osebe oziroma zakonitega zastopnika v kolikor gre za mladoletno osebo, za posredovanje in uporabo prispevka za namen nagradnega natečaja in promocijske namene Organizatorja. V tem primeru bo Organizator upravičen do uporabe lastne podobe, brez posebnega nadomestila, pri čemer Organizator ne odgovarja za morebitno odškodnino na podlagi lastne podobe in/ali si pridržuje regresno pravico do udeleženca v primeru kršitve katere koli pravice do lastne podobe.

DAVČNE OBVEZNOSTI

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, da je udeleženec nagrajenec v nagradnem natečaju. Kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, mu organizator nagrade ne bo podelil.

DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNEGA NATEČAJA

Pravila nagradnega natečaja so objavljena na spletni strani LINK , ter so dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

OSTALE DOLOČBE

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem in Pravili, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

Organizator si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, prekinitev nagradnega natečaja ali popolno zaustavitev nagradnega natečaja, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo udeležence Organizator obvestil z objavo na https://www.facebook.com/barcaffe

Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta Pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 13.06. 2022.

Organizator nagradnega natečaja: Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana

Vse novosti

Cookie policy

Da bo spletna stran lahko pravilno funkcionirala in da lahko izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo, uporabljamo piškotke. Več informacij poiščite v naši  Politiki piškotkov.

Izbor piškotkov na tem spletnem mestu

Spletni strani omogočite ali onemogočite uporabo funkcionalnih in/ali oglaševalskih piškotkov, opisanih v nadaljevanju: