Barcaffè

Nagradne aktivacije

Pravila in pogoji sodelovanja »NAGRADNA AKTIVACIJA – PREMAKNI SE 2022«

Pravila in pogoji sodelovanja »[NAGRADNA AKTIVACIJA – PREMAKNI SE 2022]« (v nadaljevanju: »Pravila«)

SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne aktivacije »[NAGRADNA AKTIVACIJA – PREMAKNI SE 2022]«  (v nadaljevanju: nagradna aktivacija).

Organizator nagradne aktivacije je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator). Tehnično podporo zagotavlja BOLD AM Agencija, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju Agencija).

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v »[NAGRADNA AKTIVACIJA – PREMAKNI SE 2022]«

Namen  nagradne aktivacije, ki jo prireja Organizator je sledeč:

 • Promocija Organizatorja in njegove blagovne znamke Barcaffe skozi objave na socialnih omrežjih z namenom podeljevanja nagrad nagrajencem nagradne aktivacije.

Nagradna aktivacija ni povezana s podjetjem Meta Platforms, Inc., podjetje ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne aktivaije. Vsi podatki in informacije so posredovani Organizatorju oziroma Agenciji.

ČAS TRAJANJA NAGRADNE AKTIVACIJE

Nagradna aktivacija poteka od vključno 13.06.2022   do vključno 04.07.2022

SODELOVANJE V NAGRADNI AKTIVACIJI

Udeleženci

V nagradni aktivaciji smejo sodelovati posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so na dan žrebanja nagrajencev, polnoletni (starejši od 18 let). V nagradni aktivaciji ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in/ali Agenciji, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne aktivacije. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni aktivaciji le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki ter da se strinja s temi Pravili in pogoji nagradne aktivacije.

Pogoj za sodelovanje v nagradni aktivaciji je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi Pravili nagradne aktivacije. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni aktivaciji, udeleženec pristane na vse pogoje in Pravila v zvezi z nagradno aktivacijo.

Za potrebe izvedbe te nagradne aktivacije in izpolnitve namena zaradi katerega je nagradna aktivacija organizirana v skladu s temi Pravili, bo izžrebani udeleženec, na poziv, Organizatorju predložil sledeče podatke: ime, priimek, naslov, telefonsko številko in e-mail naslov.

Način sodelovanja

Sodelovanje v nagradni aktivaciji je možno izključno z oddajo prispevka na spletnem mestu https://www.facebook.com/barcaffe/ , in sicer na način,  da udeleženec komentira Organizatorjevo objavo na https://www.facebook.com/barcaffe/ (v nadaljevanju Prispevek ). Prispevek je lahko v obliki teksta, fotografije ali videa, oziroma kombinacije teksta in slike, teksta in videa.

Izmed sodelujočih bomo v okviru skupno treh (3) žrebanj, izžrebali;

 • devet (9) nagrajencev, ki bodo prejeli, vsak po en paket kave Barcaffe

in izbrali tri (3) nagrajence, ki jim bomo pomagali doseči njihov neizpolnjen cilj, ki so ga navedli v obliki prispevka na spletnem mestu.

Med trajanjem nagradne aktivacije ima Organizator  pravico objaviti (repost) fotografijo in/ali video, ki ga je udeleženec naložil na spletnem mestu https://www.facebook.com/barcaffe/, z navedbo imena in priimka udeleženca, s čimer se udeleženec s sprejemom teh Pravil izrecno strinja.

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, ipd. ) nosijo udeleženci nagradne aktivacij.

NAGRADNI SKLAD NAGRADNE AKTIVACIJE

Izmed vseh Prispevkov objavljenih na https://www.facebook.com/barcaffe/, bo organizator;

I)   naključno Izžrebal devet (9) nagrajencev in jih nagradili s skupaj z devetimi (9) paketi kave  Barcaffe v vrednosti 40€ na paket kave z ddv, ki jih bodo nagrajenci prejeli po pošti in

II)  na podlagi kriterijev kot so predeljeni v nadaljevanju, izbral tri (3) nagrajence in  jim  omogočil uresničitev osebnega cilja na način, da bo finančno podprl aktivnosti povezane z uresničitvijo cilja v maksimalni višini 800€. Osebni cilji se zbirajo skozi mehaniko nagradne aktivacije in se jih natančno vsebinsko in finančno definira po vsakem žrebanju.

V primeru, v  kolikor bo višina zneska, potrebna z uresničitev cilja tj. vrednost nagrade manjša od 800€ se smatra, da je Organizator s tem izpolnil vse obveznosti do nagrajenca, nagrajenec pa ni upravičen do izplačila razlike do predvidene  maksimalne vrednosti nagrade. Z navedenim se vsak nagrajenec s sodelovanjem v tej nagradni aktivaciji izrecno strinja in se zavezuje, da drugih zahtevkov zoper Organizatorja ne bo uveljavljal.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti, niti jo prenesti na drugo osebo. Prav tako ni mogoče podeljene nagrade s strani Organizatorja in/ali s strani nagrajenca na kakršenkoli finančno povečati ali nadgraditi (doplačilo s strani nagrajenca).

ŽREBANJE IN IZBOR NAGRAJENCEV NAGRADNE AKTIVACIJE

a) Žrebanje devetih (9) nagrajencev nagradne aktivacije za paket Barcaffè kave bo opravila 2-članska komisija po načelu naključnega žreba.

Žrebanja nagrajencev nagradne aktivacije bodo potekala v treh krogih, in sicer dne:

 • 20.06.2022:   3 x paket Barcaffè kave
 • 27.06.2022: 3 x paket Barcaffè kave
 • 04.07.2022: 3 x paket Barcaffè kave

b) Izbor treh (3) nagrajencev, ki jim bo organizator omogočil uresničitev osebnega cilja, pa bo opravila 3-članska komisija po lastni presoji glede na naslednje kriterije:

 • 1. Možnost izvedbe uresničitve osebnega cilja.
 • 2. Sladnost osebnega cilja s strategijo znamke Barcaffè.
 • 3. Višina stroška izvedbe ne sme presegati 800€

Izbor nagrajencev bo potekal dne 04.07.2022 na lokaciji Agencije izmed vseh, ki bodo v skladu s Pravili in pogoji sodelovali v nagradni aktivaciji in izpolnili vse pogoje za pravilno sodelovanje v nagradni aktivaciji.

Pri izboru bo prisotna 3- članska komisija, ki jo bosta sestavljala:  2 predstavnika Agencije in 1 predstavnik Organizatorja. 

Po žrebanju oziroma izboru nagrajencev bo komisija sestavila in podpisala zapisnik o poteku žrebanja oziroma izbora. Žrebanje oziroma izbor  nagrajencev je zaključeno, ko komisija na osnovi žreba oziroma izbora po kriterijih komisija izbere 12 nagrajencev. Nagrajenci bodo objavljeni na spletnem mestu https://www.facebook.com/barcaffe najkasneje 3 dni po žrebu in sicer z imenom ter priimkom oz. imenom Facebook profila.

Rezultati žreba oziroma izbora po presoji komisije  so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča.

V kolikor se izkaže da so nagrajenci  navedli nepopolne podatke, nepravilne podatke, tuje podatke ali / in v kolikor jih ni mogoče obvestiti in / ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnili vseh pogojev za sodelovanje v nagradni aktivaciji in / ali so kršili ta Pravila in / ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi Pravili, si Organizator pridržuje pravico, da nagrado podeli nadomestnemu izžrebancu oziroma zmagovalcu izbora.

OBVEŠČANJE ZMAGOVALCEV IN PREVZEM NAGRADE

Nagrajenci bodo objavljeni na spletnem mestu https://www.facebook.com/barcaffe najkasneje 3 dni po žrebu oziroma izboru in sicer z imenom ter priimkom oz. imenom Facebook profila. Če se nagrajenci v roku dveh (2) dni po objavi ne odzovejo na objavo, na način da sporočijo svoje podatke v zasebnem sporočilu se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi prevzeti. Nagrajenec je dolžan pred prevzemom  nagrade organizatorju nagradne aktivacije posredovati tudi svoj naslov in davčno številko. V kolikor bo potrebno bo izžrebani  oziroma izbrani udeleženec, na poziv, Organizatorju predložil sledeče podatke: ime, priimek, naslov, telefonsko številko, davčno številko in e-mail naslov

Vsi sodelujoči v nagradni aktivaciji se z udeležbo v nagradni aktivaciji izrecno strinjajo z objavo njihovih osebnih podatkov (ime, priimek) na https://www.facebook.com/barcaffe.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade posameznemu nagrajencu, če:

 • nagrajenec ne izpolni vse pogojev za prevzem nagrade, kot izhajajo iz teh Pravil,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • nagrajenec ni oddal svojih pravih podatkov,
 • se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni aktivaciji sodeloval v nasprotju s Pravili nagradne aktivacije,
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator nagradne aktivacije si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh Pravil, ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjena Pravila objavil na spletni strani www.barcaffe.si in https://www.facebook.com/barcaffe

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

 • za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi koriščenja (uporabe in/ali uživanja) dodeljenih nagrad, s čimer nagrajenci izrecno soglašajo in sprejemajo;
 • organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta, (ne)delovanja in ostale aktivnosti družabne spletne mreže Facebook ali (ne)delovanje elektronske pošte, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje te nagradne aktivacije. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v nagradni aktivaciji iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže.
 • organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev nagradne aktivacije ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani. Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.

Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s Pravili nagradne aktivacije.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne aktivacije iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni aktivaciji sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne aktivacije brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. O tem mora preko spletne strani  https://www.facebook.com/barcaffe  obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni aktivaciji, udeleženci soglašajo, da sme Organizator brez nadomestila v tiskanih, zvočnih, slikovnih in video gradivih uporabljati in javno objavljati njihove osebne podatke: ime, priimek, s katerimi razpolaga, z namenom javne objave rezultatov nagradne aktivacije, tako ob objavi zmagovalca nagradne aktivacije in podelitvi nagrad kot tudi ob objavi poročil, člankov ali podobnih gradiv, ki se nanašajo na nagradno aktivacijo. Na željo Organizatorja bo nagrajenec svoje soglasje podal tudi v pisni obliki.

Organizator kot upravljalec zbirke osebnih podatkov nagrajencev nagradne aktivacije, zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajencev, izključno z namenom izvedbe nagradne aktivacije in v promocijske namene, v skladu s temi Pravili.

Ob prijavi na nagradno aktivacijo bo lahko udeleženec na posebno zahtevo Organizatorja z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov in profiliranje, uporabo podatkov s strani povezanih družb Organizatorja, itd.) in bo, če to želi, zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo v točno navedene in druge namene.

Tako dano privolitev lahko udeleženec kadarkoli umakne tako, da pošlje zahtevo za to po elektronski pošti ali na naslov Organizatorja, ki sta navedeni na spletni strani Organizatorja.

Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Prav tako je udeleženec odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov, ter je dolžan pravočasno obvestiti Organizatorja v primeru, da pride do spremembe teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o lastnih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, ter ima z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave v primerih, ko Organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa in še posebej, če Organizator uporablja osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje pravic in obveznosti, ki se nanašajo na uporabo osebnih podatkov se udeleženec lahko obrne na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja oziroma ravnati v skladu z navodili kot izhajajo iz prejetega promocijskega gradiva.

Vsi osebni podatki bodo varovani z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi ter se bo z njimi ravnalo zakonito in pošteno, v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec je obveščen in soglaša, da Organizator izvaja določene aktivnosti povezane z obdelavo osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca zbirke podatkov). Pri tem bo Organizator prenos izvrševal na zakonit način in izbral obdelovalca podatkov, ki izpolnjuje predpisane varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov in sicer Agenciji.

Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni, ki so sledeči; žrebanje in podelitev nagrad ter obveščanje udeležencev o pomembnih dejstvih nagradne aktivacije in nagrajencev o prejeti nagradi.

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo vse do preklica s strani udeležencev, v skladu s temi pravili, razen če zakon ne predpisuje drugače.

Z ostalimi podrobnostmi povezanimi z ravnanjem in varstvom osebnih podatkov ter uresničevanjem njihovih pravic se lahko udeleženci seznanijo v Pravilih zasebnosti in Politiki piškotkov, ki sta objavljena na spletni strani Organizatorja.

DISKVALIFIKACIJA UDELEŽENCEV

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, kot tudi če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba in sumi, da je zlorabil nagradno aktivacijo.

SOGLAŠANJE S PRAVILI

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni aktivaciji, z oddajo Prispevka, sprejema vse pravice in obveznosti opredeljene v teh Pravilih in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Udeleženec mora biti edini in izključni imetnik avtorskih pravic na objavljenem Prispevku. Udeleženec mora imeti, ob objavi teksta, slike ali videa, oziroma kombinacije teksta in slike, teksta in videa, soglasje vsake osebe na objavljeni vsebini, da lahko sodeluje v tej nagradni aktivaciji  in za namene uporabe v skladu s Pravili.

Udeleženec jamči, da z objavljeno vsebino tj. Prispevkom nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. Če pride do kršitve pravic intelektualne lastnine ali sorodnih pravic, izključno odgovornost za kršitev nosi udeleženec, ki je objavil vsebino. Z udeležbo v nagradni aktivaciji, udeleženec kot avtor objavljene vsebine tj. Prispevka na Organizatorja brezpogojno prenese izključno pravico uporabe v promocijske namene, brez potrebe po navedbi imena avtorja, in sicer časovno, prostorsko, medijsko in vsebinsko neomejeno ter brez posebnega nadomestila avtorju, razen nagrade, do katere je upravičen, če je nagrajenec.

Udeleženec daje soglasje Organizatorju, da lahko na podlagi prejšnje alineje iz te točke Pravil, prenese to pravico na tretje osebe v enakem obsegu. Udeleženec z objavljanjem vsebin v okviru nagradne aktivacije ustanovi in prenese na Organizatorja neomejeno brezplačno pravico do uporabe teksta, slike ali videa, v kakršni koli obliki.

Udeleženec v nagradni aktivaciji daje izrecno soglasje za uporabo svoje lastne podobe na določeni fotografiji ali videu s katerim je sodeloval v nagradni aktivaciji, kakor tudi v morebitnem bodočem oglasnem sporočilu. Udeleženec nagradne aktivacije v primeru evidentiranja identitete tretje osebe, katere identiteta se lahko identificira, jamči, da ima izrecno soglasje te osebe oziroma zakonitega zastopnika v kolikor gre za mladoletno osebo, za posredovanje in uporabo fotografije in/ali za namen nagradne aktivacije in promocijske namene Organizatorja, za uporabo njegove lastne podobe (lika) na objavljeni fotografiji ali videu, kakor tudi v morebitnem bodočem oglasnem sporočilu. V tem primeru bo Organizator upravičen do uporabe lastne podobe, brez posebnega nadomestila, pri čemer Organizator ne odgovarja za morebitno odškodnino na podlagi lastne podobe in/ali si pridržuje regresno pravico do udeleženca v primeru kršitve katere koli pravice do lastne podobe.

DAVČNE OBVEZNOSTI

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, da je sodelujoči nagrajenec v nagradni aktivaciji. Kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, mu organizator nagrade ne bo podelil.

DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE AKTIVACIJE

Pravila nagradne aktivacije so objavljena na spletni strani https://www.facebook.com/barcaffe, ter so dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

OSTALE DOLOČBE

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno aktivacijo in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

Organizator si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, prekinitev nagradne aktivacije ali popolno zaustavitev nagradne aktivacije, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo udeležence Organizator obvestil z objavo na https://www.facebook.com/barcaffe

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne aktivacije, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 06.06. 2022.

Organizator nagradne aktivacije: Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana

Vse novosti

Cookie policy

Da bo spletna stran lahko pravilno funkcionirala in da lahko izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo, uporabljamo piškotke. Več informacij poiščite v naši  Politiki piškotkov.

Izbor piškotkov na tem spletnem mestu

Spletni strani omogočite ali onemogočite uporabo funkcionalnih in/ali oglaševalskih piškotkov, opisanih v nadaljevanju: