Barcaffè

Nagradne aktivacije

LAGS SPOPAD SLOVENIJA 2023 - NAVODILA ZA TEKMOVALCE

OSNOVNE INFORMACIJE

Organizator tekmovanja, imenovanega "Slovenia Lags Battle 2023/ LAGS spopad Slovenija 2023" (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje) je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 2114011000 (v nadaljevanju: Organizator). Organizatorju podporo zagotavlja agencija  Nivas d.o.o, Ladislava Štritofa 1, Zagreb.

Prijave bodo potekale od 01.04.2023. s pričetkom ob 8:00 uri do 15.05.2023. do 23:59 ure, oziroma ne bodo več mogoče ko bo doseženo maksimalno število tekmovalcev, kot je to opredeljeno nadaljevanju.

Tekmovanje se bo odvilo dne 01.06.2023 z začetkom ob 09:00 uri po predvidenem urniku kot je opredeljen v nadaljevanju.

Tekmovanje bo potekalo na lokaciji Organizatorja, kavarna Barcaffè, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana. Tekmovalci se zavežejo spoštovati hišni red Organizatorja vključno s hišnim redom o uporabi prostorov kavarne Barcaffè.

Posameznik, ki se prijavi na tekmovanje, sprejema ta Navodila ter Tekmovalni pravilnik sistema LAGS 2.0., ki je dostopen na https://www.barcaffe.si/za-lepsi-dan/nagradne-aktivacije  (v nadaljevanju Pravilnik), ter se z njimi v celoti strinja. V kolikor bo tekmovalec kršil katerokoli pravilo tekmovanja, bo nemudoma diskvalificiran iz tekmovanja.

Posameznik, ki se prijavi na tekmovanje, se v nadaljnjem besedilu imenuje udeleženec oziroma tekmovalec.

Informacije o tekmovanju bodo objavljene na https://www.barcaffe.si/za-lepsi-dan/nagradne-aktivacije

URNIK

Tekmovanje bo dne 01.06.2023 potekalo predvidoma po sledečem urniku;.

Od 09:00 do 09:30 ure, prihod tekmovalcev ter sestanek s sodniki (pravilnik tekmovanja)

Od 09:30 do 10:00  ure, uradna otvoritev dogodka

Od 10:00 do 11:30 ure, tekmovanje za ZELENI lonček

Od 11:45 do 13:00 ure, tekmovanje za RDEČI lonček

Od 13:00 do 14:00 ure tekmovanje za ČRNI lonček

Ob 14:30 uri FINALE za ZELENI lonček

Ob 14:45 uri FINALE za RDEČI lonček

Ob 15:00 uri FINALE za ČRNI lonček

Ob 15:15 uri  PODELITEV POKALA IN DIPLOM

Od 15:30 dalje,  DRUŽENJE do predvidoma 18h

Organizator si pridržuje pravico do spremembe urnika o čemer bo Tekmovalce in druge udeležence Tekmovanja ustrezno obvestil.

POGOJI UDELEŽBE

Tekmovanje je namenjeno izključno natakarjem in natakaricam oziroma tekmovalcem in tekmovalkam (v nadaljevanju: tekmovalci) s potrdilom o doseženi zeleni, rdeči, črni in zlati stopnji sistema LAGS.

Na Tekmovanju lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (vsaka država namreč organizira svoje tekmovanje), ki so v času udeležbe na tekmovanju stari najmanj 18 let.

Udeleženci imajo lahko katero koli državljanstvo, vendar pa morajo imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Pravice do sodelovanja nimajo osebe, zaposlene pri Organizatorju in z njimi povezanih družbah ter nobena druga oseba, ki na kakršen koli način sodeluje pri organizaciji tekmovanja.

Za namene izvedbe tekmovanja in doseganja namena, za katerega je to organizirano v skladu z Navodili in Pravilnikom, udeleženec posreduje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, letnico rojstva, telefonska številka in elektronski naslov (v nadaljevanju : obvezni podatki).

SODNIKI

Tekmovanje bodo ocenjevali 3 (trije) sodniki imenovani s strani Organizatorja. 

Renata Kočevar je trenerka LAGS in državna prvakinja 2019 v kategoriji »črni lonček«

Aleš Gorenc je prvak slovenskega državnega prvenstva za bariste (SCA) in trener LAGS ter Toni Matas, certificiran trener LAGS in imetnik diplome SCA. 

Vsak tekmovalec in/ali sodnik je dolžan prijaviti morebitno navzkrižje interesov v razmerju do kateregakoli sodnika. Organizator bo v primeru navzkrižja interesov situacijo presodil, ter o tem po lastni presoji  izdal ustrezno odločitev.

V primeru, da tekmovalec ali sodnik morebitnega nasprotja interesov ne prijavita vnaprej, bo tekmovalec iz tekmovanja diskvalificiran.

NAGRADA

Zmagovalec  tekmovanja bo prejel:

-          Kritje stroškov poti in nastanitve za svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v Oktobru 2023 v Italiji v vrednosti 1500 EUR in

-          Lonček Rhinowares Barista Milk Pitcher Classic - Silver 360 ml v vrednosti 7,21 EUR.

Drugouvrščeni na tekmovanju bo prejel:

-          Lonček Rhinowares Barista Milk Pitcher Classic - Silver 360 ml v vrednosti 7,21 EUR.

Vsi Tekmovalci bodo prejeli zahvalo za sodelovanje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo blago ali storitve, prav tako ni mogoče, da bi za nedenarne nagrade zahtevali plačilo njihove denarne protivrednosti.

S podelitvijo nagrade prenehajo vse obveznosti Organizatorja do upravičencev do nagrade.

V Sloveniji so nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence plačal Organizator nagradnega  tekmovanja. Bruto vrednost nagrad je vključena v letno davčno osnovo (tj. pri odmeri dohodnine). Organizator lahko zahteva davčno številko nagrajenca. V koliko nagrajenec ne bo predloži potrebnih podatkov mu Organizator nagrad ne bo podelil.

STROŠKI

Vsak tekmovalec krije svoje stroške udeležbe na tekmovanju.

NAMEN

Tekmovanje je organizirano in izvedeno z namenom:

-          Za promocije LAGS System, promocije Organizatorja in njegovih aktivnosti, izdelkov in ponudb s številnimi promocijskimi in marketinškimi vsebinami in aktivnostmi, vključno s pošiljanjem glasil in drugih obvestil o organizatorjevih aktualnostih (kot so informativne ponudbe, obvestila o akcijah, novih izdelkih, nagradnih tekmovanjih, natečajih in druge marketinške akcije), ter z občasnim izvajanjem splošne nepersonalizirane (anonimne) analize in statistične obdelave zbranih podatkov z namenom nadaljnjega izboljšanja storitev Organizatorja in internetnih ter drugih oblik obveščanja (SMS, telefonsko, na naslov prebivališča…); 

-          promocije in plasiranja izdelkov Organizatorja v prodajnih objektih.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v tem tekmovanju se udeleženci strinjajo in dajejo svoje soglasje, da lahko Organizator brezplačno uporablja in javno objavi njihove osebne podatke v tiskanem, avdio, slikovnem in video materialu: ime in priimek, naslov prebivališča, letnico rojstva, telefonska številka in elektronski naslov in druge podatke, ki mu jih udeleženec/zmagovalec da na razpolago, za namen javne objave rezultatov tekmovanja, tako ob razglasitvi zmagovalca in podelitvi nagrad kot pri objavi poročil, člankov ali podobnih materialov v zvezi S tekmovanjem. Na povabilo Organizatorja bodo udeleženec in prejemniki nagrad podali pisno soglasje.

Organizator kot vodja zbirke osebnih podatkov udeležencev in zmagovalcev tekmovanja zbira, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev izključno za namene izvajanja tekmovanja in za promocijske namene Organizatorja, zaradi katerih je to tekmovanje organiziran, skladno z Navodili in Pravilnikom.

Udeleženec bo ob prijavi na tekmovanje na posebno zahtevo Organizatorja z aktivno potrditvijo, če to želi, podal svojo privolitev za uporabo obveznih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov in personaliziran dostop do udeleženca, uporabo s strani povezanih oseb Organizatorja ipd.), ter bo po želji posredoval tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za točno navedene druge namene.

Tako podano soglasje lahko udeleženec kadarkoli prekliče z zahtevo, poslano na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja, glede na podane kontakte na spletni strani Organizatorja.

Organizator uporablja in obdeluje osebne podatke, ki jih posreduje izključno udeleženec, udeleženec pa je sam odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov ter je dolžan in odgovoren, da o njihovi spremembi Organizatorja pravočasno obvesti. 

Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator in lahko nasprotuje uporabi svojih osebnih podatkov v primerih, ki jih Organizator utemelji na obstoju njegovega zakonitega interesa in vsekakor, kadar jih Organizator uporablja za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje vseh svojih pravic in obveznosti glede uporabe osebnih podatkov se lahko udeleženec obrne na elektronski naslov ali naslov sedeža.

Vsi osebni podatki bodo varovani z uporabo ustreznih organizacijskih in tehničnih ukrepov ter se bo z njimi ravnalo zakonito in pošteno, v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec je obveščen in soglaša z možnostjo, da Organizator izvaja določene aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov prek obdelovalca v EU ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca zbirke podatkov). Pri tem bo Organizator prenos opravil na zakonit način in izbral obdelovalca, ki izpolnjuje vse ustrezne varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Udeleženec se zaveda in se izrecno strinja, da sme Organizator posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupati pogodbenemu obdelovalcu podatkov, in sicer agenciji Nivas d.o.o, Ladislava Štritofa 1, Zagreb za namen zbiranja prijav na tekmovanje. Pogodbeni obdelovalec podatkov sme osebne podatke obdelovati  le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od Organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in z nameni opredeljenimi s temi Pravili.

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo do preklica s strani udeleženca v skladu s temi Pravili, razen če zakon ne določa drugače.

Vse ostale podrobnosti v zvezi z ravnanjem in varovanjem osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic lahko udeleženec prebere v Politiki zasebnosti in Politiki piškotkov, ki sta dostopni na spletni strani Organizatorja.

Organizator bo udeleženca diskvalificiral, če ugotovi, da je posredoval neresnične, napačne ali osebne podatke nekoga drugega, ter če sumi o zlorabi tekmovanja.

SPREJEMANJE PRAVIL

Udeleženec, ki sodeluje v tekmovanju, sprejema pravice in obveznosti iz Navodil in Pravilnika, ter s prijavo potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe svojih osebnih podatkov in ravnanja z njimi.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe Navodil in Pravilnika tekmovanja ter pravico do prekinitve tekmovanja z obveznostjo, da to pravočasno objavi na enak način kot tudi Navodila in Pravilnik tekmovanja.

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s tekmovanjem in uporabo teh pravil je dokončna in zavezujoča za vse udeležence.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

-        kakršne koli posledice, ki so posledica napačne uporabe ali zlorabe pogojev tekmovanja s strani udeležencev ali tretjih oseb,

-        neželene posledice ali dogodke, ki so jih udeleženci utrpeli zaradi udeležbe na tekmovanju,

-        (ne)točnost in (ne)ažurnost podatkov, ki jih pošljejo udeleženci tekmovanja,

-        osebne podatke, ki jih udeleženec na kakršen koli način da na voljo drugim udeležencem tekmovanja ali tretjim osebam, in za uporabo tako posredovanih podatkov s strani drugih udeležencev ali tretjih oseb,

-        kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uporabe (uporabe in/ali konzumiranja) podeljenih nagrad,

-        Organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnika z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeleženca tekmovanja ter za posledice povezave udeležencev v omrežje preko spletne strani,

-        Organizator ne odgovarja za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenih na teh napravah ter za osebne in profesionalne posledice, ki bi lahko nastale na strani udeležencev,

-        okoliščine in situacije, za katere je po teh Pravilih izključena odgovornost Organizatorja, oziroma za katere je definirana odgovornost udeleženca ali nagrajenca.

OBJAVA IN RAZLAGA NAVODIL IN PRAVILNIKA

Navodila in Pravilnik bosta objavljena na https://www.barcaffe.si/za-lepsi-dan/nagradne-aktivacije  udeleženci tekmovanja pa se za vsa dodatna vprašanja in informacije o tekmovanju lahko obrnejo na številko  040 475 140 ali e-mail: [email protected]

Verodostojna razlaga Navodil in Pravilnika je izključno v domeni Organizatorja.

V primeru spora med Organizatorjem in udeležencem je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 1. april 2023

Ovdje stavi ovaj final link, koji će biti kad uploudaš ovaj file

Vse novosti

Cookie policy

Da bo spletna stran lahko pravilno funkcionirala in da lahko izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo, uporabljamo piškotke. Več informacij poiščite v naši  Politiki piškotkov.

Izbor piškotkov na tem spletnem mestu

Spletni strani omogočite ali onemogočite uporabo funkcionalnih in/ali oglaševalskih piškotkov, opisanih v nadaljevanju: